Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconleiilla:
leiilla Featured By Owner Mar 15, 2015
Love your gallery.. amazing work :)
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner 4 days ago
Haha, thank you so much Leiilla :hug:
Reply
:iconthatmangagirl:
ThatMangaGirl Featured By Owner Sep 29, 2014  Student General Artist
Your gallery is beautiful!!!!
Reply
:iconlolliangel123:
Lolliangel123 Featured By Owner Sep 16, 2014  Hobbyist Traditional Artist
OMG I love your art!!!!!!!!!! :'D
Reply
:iconnegadot:
NegaDot Featured By Owner Aug 31, 2014  Hobbyist General Artist
I love your work! If you ever want to spread the awesome, drop by my group! Everyone's welcome XD

:iconanigamilove:

Hope to see you there!
Reply
:iconwithering-lilies:
Withering-Lilies Featured By Owner Aug 18, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Your work is amazingly beautiful and masterfully detailed. I'd love to see some painting tutorials from you.
Reply
:iconmarie-cindy:
marie-cindy Featured By Owner Jul 30, 2014  Hobbyist General Artist
great gallery!
Reply
:iconkona-amour:
KONA-Amour Featured By Owner May 12, 2014  Hobbyist Digital Artist
Your anatomy is so gorgeous!!! Glee I'll definitely commission in the future (hopefully soon).
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner May 14, 2014
Thank you so much Kona-Amour ^^
I still need to practice more :XD:
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Feb 25, 2014
Trời ơi là trời!!!!!! 
Tự coi lại cái gallery của tui thấy tranh chán vê lù ;A;
Chả có tí gì gọi là sáng tạo, mới mẻ hết _(;-<JL)_
ABNC#_&MX#$)NƯ%*#N%#CMVƯ&J#(%^ ƯN#)M%*#H%0Q3CB3~~~~~~~~~~~~ AAAAAAAAARRRRRRRRRGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
Nếu tui không phải là tui mà là một người khác, vô tình ngó qua trang nhà của tui thì tui cũng chả watch tui đây huhuhu :iconlazycryplz:
.
.
.
Muốn vẽ nhiều thứ khác, nhiều thể loại khác mà lực bất tòng tâm cmnl :-<
Sao tui thấy làm người thất bại quá đi :iconcryforeverplz:
Reply
Add a Comment: